ma – vrij : 9:00 – 17:00
070 – 346 29 12

Terms and conditions

Gevestigd te ’s-Gravenhage, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel aldaar

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop, levering en/of verrichting van diensten.. Smit is gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Onder wederpartij wordt verstaan de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Smit en diens wederpartij, ook na de beëindiging van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden c.q. Inkoopvoorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd, worden door Smit uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanbiedingen

3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de wederpartij verstrekte omschrijving, gegevens en/of tekeningen. De offerte verplicht Smit niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door schriftelijke akkoordbevinding door de wederpartij.

5. Aanvaarding van een aanbieding door de wederpartij, waarbij van het oorspronkelijke aanbod wordt afgeweken, bindt Smit slechts als deze door Smit schriftelijk is bevestigd, tenzij het kennelijk gaat om een afwijking van ondergeschikt belang.

6. Smit heeft – ook na de aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst – het recht tussentijdse wijzigingen in de aanbieding of de overeenkomst bepalende prijs – en loonfactoren, aan de wederpartij door te berekenen.

7. Indien geen levertijd is overeengekomen wordt die in redelijkheid door Smit vastgesteld.

8. Tenzij anders is aangegeven gelden alle opgegeven prijzen exclusief de verschuldigde BTW.

Extra kosten, meer- en minderwerk

9. Smit heeft de vrijheid om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren, in goed overleg met de wederpartij.

10. Kosten, ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering of de voortgang van het werk mogelijk te maken, worden door Smit extra in rekening gebracht.

11. Meer- en/of minderwerk zal bij opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden, naar redelijkheid in rekening worden gebracht dan wel verrekend.

12. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de wederpartij worden verlangd. Tot minderwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en levering welke wel in de overeenkomst zijn begrepen en niet door de wederpartij worden verlangd.

13. Indien, na het tot stand komen van de overeenkomst, blijkt dat de uitvoering van het werk in de overeengekomen vorm onmogelijk is, heeft Smit het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren, aan de uitvoering verbonden, komen te vervallen. Smit heeft bovendien het recht naar redelijkheid en billijkheid betaling te vorderen van hierdoor buiten zijn toedoen onnut gebleken prestaties.

14. Het gestelde in Artikel 13 laat onverlet dat Smit de bevoegdheid heeft de overeenkomst te ontbinden dan wel ontbinding te verzoeken aan de bevoegde rechter.

Betaling

15. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

16. Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2 %. Indien de wederpartij in verzuim is of tekortschiet bij op andere wijze nakomen van één of meer van zijn verplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:

• over de eerste € 3.000,- : 15 % met een minimum van € 250,-
• over het meerdere tot € 6.000,- : 10 %
• over het meerdere tot € 15.000,- : 8 %
• over het meerdere tot € 60.000,- : 5 %
• over het meerdere : 3 %

17. Smit is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Smit of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het overeengekomen factuurbedrag, dan wel het bedrag dat de verzekering uitkeert.

18. Zowel Smit als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

19. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Bevoegd is de rechter te
‘‘s-Gravenhage.

Klachten

20. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk aan Smit te worden meegedeeld. Smit heeft het recht binnen redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 30 dagen alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.